Informácie pre pacientov

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV
Na základe nariadenia EÚ 2016/679 čl. 13
NA VAŠOM SÚKROMÍ NÁM ZÁLEŽÍ
Záleží na vašom súkromí a ochrane vašich osobných údajov, preto si dovoľujeme vás informovať o zavádzaní určitých úprav v našich Zásadách ochrany osobných údajov

Zavedené zmeny vám pomôžu porozumieť, ako sú vaše údaje spracované a aké sú vaše práva, a to v súlade s naším cieľom naplniť požiadavky vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa v plnom rozsahu uplatňuje od 25. mája 2018.

KTO SME
Prevádzkovateľ
Meno: Actis, s.r.o. 
Sídlo: Námestie sv. Michala 16 Hlohovec 920
Prevádzka: Lekáreň ACTIS, Námestie sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec
Kontakt: [email protected], 033 / 730 13 70
Prevádzka: Výdajňa zdravotníckych pomôcok Actis, Nábreže A.Hlinku 27, 920 01 Hlohovec
Kontakt: [email protected], 033 / 7302 453

PREČO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Na základe nariadenia EÚ 2016/679 oznamujeme svojim pacientom, že získavame a uchovávame osobné údaje popísané v tomto dokumente. Ďalej oznamujeme svojim pacientom, že nezamýšľame prenos získaných údajov do tretích krajín, alebo k tretím osobám.

Lekárnický informačný systém – O našich pacientoch, ktorým sú na základe lekárskeho predpisu vydávané lieky alebo na základe poukazu vydávané zdravotnícke potreby a pomôcky, uchovávame osobné údaje, ktorých zoznam je daný rozsahom lekárskeho predpisu a poukazu na zdravotnícku pomôcku a potrebu. Lekársky predpis a poukaz je súčasťou zdravotnej dokumentácie a obsahuje nasledujúce osobné údaje: Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Adresa, Kód poisťovne, Diagnózy, Odôvodnenie predpisu, Špecifikáciu, Predpísané lieky prípadne účinnú látku, špecifikáciu pomôcky, alebo potreby. Tieto informácie zbierame a uchovávame na základe zákonnej povinnosti (Zákon 244/2012 Z. z., 459/2012 Z. z., 363/2011 Z. z., 460/2012 Z. z., 576/2004 Z.z., 461/2003 Z. z., 577/2004 Z. z.z, 578/2004 Z.z., 580/2004 Z. z., 95/2002 Z. z., 581/2004 Z. z.)

Národný zdravotnícky informačný systém – máme prístup k osobným údajom pacientov uchovávaných v Národnom zdravotnom informačnom systéme na základe Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení. Prevádzkovateľovi sú sprístupnené nasledujúce osobné údaje: Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Adresa, Kód poisťovne, Diagnózy, Odôvodnenie predpisu, Špecifikáciu, Predpísané lieky prípadne účinnú látku, špecifikáciu pomôcky, alebo potreby.

Vernostný program – využívame zákaznícke karty bez potrebnej registrácie. Nezbierame, nespracovávame ani neuchovávame žiadne osobné údaje držiteľov našich zákazníckych kariet a vernostného programu.

Zákaznícky servis – máme oprávnený záujem riešiť žiadosti či otázky, ktoré nám predkladáte prostredníctvom rôznych kontaktných kanálov, najviac osobne ale aj napríklad prostredníctvom našej web stránky. Vnímame to tak, že spracovanie týchto údajov je prospešné aj pre vá́s, pretože nám umožňuje adekvátne vám pomôcť a riešiť vaše požiadavky (napríklad informácie o dostupnosti lieku, či doplatkoch za lieky, atď).

Pokiaľ sa vaša otázka týka uplatnenia práv, o ktorých vás informujeme nižšie, alebo reklamácií v súvislosti s našimi službami alebo produktami, k spracovaniu vašich údajov nás oprávňuje plnenie zákonných povinností z našej strany.

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na spravovanie či riešenie vašich žiadostí a požiadaviek na základe písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Vaše údaje budeme spracovávať počas doby, ktorá bude potrebná na vyriešenie vašej žiadosti či požiadavky.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA, KEĎ NÁM POSKYTNETE SVOJE ÚDAJE

Zaväzujeme sa k tomu, že budeme rešpektovať dôvernosť vašich osobných údajov a garantovať vám uplatnenie vašich práv.

Práva dotknutých osôb (pacientov) podľa nariadenia EÚ 2016/679:

  • Právo požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa pacienta – pacient má právo požiadať prevádzkovateľa o informácie ohľadom typu a rozsahu uchovávaných osobných údajov o pacientovi. Pacient má tiež právo získať výpis osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o ňom uchováva. V prípade upretia tohto práva má pacient právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Právo na opravu osobných údajov – Pacient má právo požadovať opravu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva. Tento má povinnosť ich bezodkladne opraviť – pokiaľ je to technicky možné. V prípade upretia tohto práva má pacient právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Právo na vymazanie osobných údajov – Pacient má právo na zabudnutie – vymazanie osobných údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ uchováva. Toto právo sa nevzťahuje na údaje, ktoré prevádzkovateľ uchováva na základe zákonnej povinnosti. V prípade upretia tohto práva má pacient právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – v prípade, že spracúvanie údajov je protizákonné alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich pacient na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, má pacient právo žiadať obmedzenie spracúvania takýchto údajov. V prípade upretia tohto práva má pacient právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – pacient má právo namietať spracovanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa.
  • Právo na prenosnosť osobných údajov – pacient má právo na prenosnosť svojich údajov k inému prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ ich tak musí poskytnúť pacientovi v štruktúrovanom a bežne používanom formáte. Pacient má následne právo tieto údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi. Priamy prenos od jedného prevádzkovateľa k druhému nie je technicky možný. V prípade upretia tohto práva má pacient právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov – pacient má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý poskytol prevádzkovateľovi. Toto odvolanie musí byť vykonané písomne. V prípade upretia tohto práva má pacient právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.