Ochrana osobných údajov – GDPR

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV
Na základe nariadenia EÚ 2016/679 čl. 13

Prevádzkovateľ
Meno: Actis, s.r.o.
Sídlo:  Námestie sv. Michala 16, Hlohovec 920 01
Kontakt: 033 7301 370, [email protected]

Prevádzkovateľ na základe nariadenia EÚ 2016/679 oznamuje svojim zákazníkom, že získava a uchováva osobné údaje popísané v tomto dokumente. Ďalej oznamuje svojim zákazníkom, že pre zabezpečenie služieb svojim zákazníkom získané údaje poskytuje tretím osobám (pošta, kuriérska spoločnosť, účtovník) na základe sprostredkovateľskej zmluvy. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos získaných údajov do tretích krajín.

Informačný systém prevádzkovateľa o zákazníkoch prevádzkovateľa uchováva nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko a titul, číslo účtu, kontakty /telefón, email a pod…/, kontaktné adresy, IP adresa fyzických osôb, ktoré sú zákazníkmi prevádzkovateľa, alebo kontaktných osôb právnických osôb, ktoré sú zákazníkmi prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ uchováva tieto údaje na základe Nariadenia EÚ 2016/679 čl. 6 ods. 1 písm. b pre možnosť naplnenia zmluvných a predzmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a jeho zákazníkm a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

Práva dotknutých osôb (pacientov) podľa nariadenia EÚ 2016/679:
Právo požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby- Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o informácie ohľadom typu a rozsahu uchovávaných osobných údajov o pacientovi. Dotknutá osoba má tiež právo získať výpis osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o nej uchováva. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

  • Právo na opravu osobných údajov – Dotknutá osoba má právo požadovať opravu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva. Tento má povinnosť ich bezodkladne opraviť – pokiaľ je to technicky možné. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Právo na vymazanie osobných údajov – Dotknutá osoba má právo na zabudnutie – vymazanie osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ uchováva. Toto právo sa nevzťahuje na údaje, ktoré prevádzkovateľ uchováva na základe zákonnej povinnosti. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – v prípade, že spracúvanie údajov je protizákonné alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov má dotknutá osoba právo žiadať obmedzenie spracúvania takýchto údajov. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – Dotknutá osoba má právo namietať spracovanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa.
  • Právo na prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba má právo na prenosnosť svojich údajov k inému prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ ich tak musí poskytnúť dotknutej osobe v štruktúrovanom a bežne používanom formáte. Dotknutá osoba má následne právo tieto údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi. Priamy prenos od jedného prevádzkovateľa k druhému nie je technicky možný. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov – Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý poskytla prevádzkovateľovi. Toto odvolanie musí byť vykonané písomne. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.